Before 2018

 • 19. Tianli Wang, Xiaoyu Han, Fangrui Zhong, Weijun Yao, and Yixin Lu,* “Amino Acid-derived Bifunctional Phosphines for Enantioselective Transformations”, Acc. Chem. Res. 2016, 49, 1369-1378. 
 • 18. Tianli Wang, Zhaoyuan Yu, Ding Long Hoon, Claire Yan Phee, Yu Lan, and Yixin Lu,* “Regiodivergent Enantioselective γ-Additions of Oxazolones to 2,3-Butadienoates Catalyzed by Phosphines: Synthesis of α,α-Disubstituted α-Amino Acids and N,O-Acetal Derivatives”, J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 265–271. ( Highlighted by Synfacts 2016, 12, 309). 

 • 17. Tianli Wang, Weijun Yao, Fangrui Zhong, Guo Hao Pang, Yixin Lu,* “Phosphine-Catalyzed Enantioselective γ-Addition of 3-Substituted Oxindoles to 2,3-Butadienoates and 2-Butynoates: Use of Prochiral Nucleophiles”, Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 2964-2968. 
 • 16. Tianli Wang, Fei Chen, Jie Qin, Yan-Mei He, Qing-Hua Fan,* “Asymmetric Ruthenium-Catalyzed Hydrogenation of 2- and 2,9-Substituted 1,10-Phenanthrolines”, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 7172–7176. (Highlighted by Chin. J. Org. Chem. 2013, 33, 2028) 
 • 15. Tianli Wang, Lian-Gang Zhuo, Zhi Wei Li, Fei Chen, Zi Yuan Ding, Yanmei He, Qing-Hua Fan,* Jun Feng Xiang, Zhi-Xiang Yu,* Albert S. C. Chan, “Highly Enantioselective Hydrogenation of Quinolines Using Phosphine-Free Chiral Cationic Ruthenium Catalysts: Scope, Mechanism and Origin of Enantioselectivity”, J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 9878-9891. 
 • 14. Tianli Wang, Zhaoyuan Yu, Ding Long Hoon, Kuo-Wei Huang, Yu Lan,* Yixin Lu,* “Highly Enantioselective Construction of Tertiary Thioethers and Alcohols via Phosphine-Catalyzed Asymmetric γ-Addition reactions of 5H-Thiazol-4-ones and 5H-Oxazol-4-ones: Scope and Mechanistic Understandings”, Chem. Sci. 2015, 6, 4912-4922. 
 • 13. Tianli Wang, Ding Long Hoon, and Yixin Lu,* “Enantioselective Synthesis of 3-Fluoro-3-allyl-oxindoles via Phosphine-Catalyzed Asymmetric γ-Addition of 3-Fluoro-Oxindoles to 2,3-Butadienoates”, Chem. Commun. 2015, 51, 10186-10189. 
 • 12. Tianli Wang, Ya Chen, Guanghui Ouyang, Yan-Mei He,* Zhiyan Li and Qing-Hua Fan* “Solvent-Regulated Asymmetric Hydrogenation of Quinoline Derivatives in Oligo(Ethylene Glycol)s via Host-Guest Interactions”, Chem. Asian J. 2016, 11, 2773-2777. 
 • 11. Tianli Wang, Guanghui Ouyang, Yan-Mei He and Qing-Hua Fan,* “Asymmetric Tandem Reduction of 2-(Aroylmethyl)quinolines with Phosphine-Free Ru-TsDPEN Catalyst”, Synlett. 20117, 939-942. 
 • 10. Zhen Wang,Tianli Wang,Weijun Yao, Yixin Lu.* “Phosphine-Catalyzed Enantioselective [4 + 2] Annulation of o-Quinone Methides with Allene Ketones”,Org. Lett. 2017, 19, 4126-4129 
 • 9. Xiaoyu Han, Weijun Yao, Tianli Wang, Yong Ren Tan, Ziyu Yan, Jacek. Kwiatkowski, Yixin. Lu,* “Asymmetric Synthesis of Spiropyrazolones through Phosphine-Catalyzed [4+1] Annulation”, Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 5643–5647. 
 • 8. Zi-Yuan Ding, Tianli Wang, Yan-Mei He, Fei Chen, Hai-Feng Zhou, Qing-Hua Fan,* Qingxiang Guo,* and Albert S. C. Chan, “Highly Enantioselective Synthesis of Chiral Tetrahydroquinolines and Tetrahydroisoquinolines by Ruthenium-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation in Ionic Liquid”, Adv. Synth. Catal. 2013, 355, 3727-3735. 
 • 7. Fei Chen, Tianli Wang, Yanmei He, Ziyuan Ding, Zhiwei Li, Lijin Xu and Qing-Hua Fan,* "Asymmetric Hydrogenation of N-Alkyl Ketimines with Phosphine-Free, Chiral, Cationic Ru-MsDPEN Catalysts", Chem. -Eur. J. 201117, 1109-1113. 
 • 6. Zhi-Wei Li, Tianli Wang, Yan-Mei He, Zhi-Jian Wang, Qing-Hua Fan,* Jie Pan and Li-Jin Xu,* "Air-Stable and Phosphine-Free Iridium Catalysts for Highly Enantioselective Hydrogenation of Quinoline Derivatives", Org. Lett. 200810, 5265–5268. 
 • 5. Haifeng Zhou, Zhiwei Li, Zhijian Wang, Tianli Wang, Lijin Xu, Yanmei He, Qing-Hua Fan,* Jie Pan, Lianquan Gu and Albert S. C. Chan,* "Hydrogenation of Quinolines Using a Recyclable Phosphine-Free Chiral Cationic Ruthenium Catalyst: Enhancement of Catalyst Stability and Selectivity in an Ionic Liquid", Angew. Chem. Int. Ed. 200847, 8464–8467. 
 • 4. Zhi-Jian Wang, Hai-Feng Zhou, Tianli Wang, Yan-Mei He, Qing-Hua Fan,* "Highly Enantioselective Hydrogenation of Quinolines under Solvent-Free or Highly Concentrated Conditions", Green Chem. 200911, 767–769. 
 • 3. Fei Chen, Ziyuan Ding, Jie Qin, Tianli Wang, Yanmei He and Qing-Hua Fan,* "Highly Effective Asymmetric Hydrogenation of Cyclic N-Alkyl Imines with Chiral Cationic Ru-MsDPEN Catalysts", Org. Lett, 201113, 4348–4351. 
 • 2. Weijun Tang, Yawei Sun, Lijin Xu,* Tianli WangQing-Hua Fan, Kim-Hung Lam and Albert S. C. Chan, "Highly Efficient and Enantioselective Hydrogenation of Quinolines and Pyridines with Ir-Difluorphos Catalyst", Org. Biomol. Chem. 20108, 3464–3471. 
 • 1. Fei Chen, Ziyuan Ding, Yanmei He, Jie Qin, Tianli Wang and Qing-Hua Fan,* "Asymmetric Hydrogenation of N-Alkyl and N-Aryl Ketimines using Chiral CationicRu(Diamine) Complexes as Catalysts: The Counteranion and Solvent Effects, and Substrate Scope", Tetrahedron 201268, 5248-5257.